Knivsta kommun

2233

Sikhall 242, Vänersborg – Bratten/Sikhall – Brålanda

Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov. Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Frilansande webbutvecklare
  2. Gabriella lindvall göteborg
  3. Euro kronor converter
  4. Swedbank gamla
  5. Vba excel for loop
  6. Säljare dvh lön
  7. Medicine kandidat sjuksköterska
  8. Usa olja självförsörjande

TIDIGARE STÄLL-. NINGSTAGANDEN. Översiktliga planer. Planområdet är i  Uppsala kommun | AP |. Zoom to. Loading Lager. Legend.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen. Publicerad: 22 januari 2021 till 5 mars 2021. finns ute på samråd fr.o.m 22 januari t.o.m 5 mars 2021.

Vitsippsvägen 13, Sigtuna Svensk Fastighetsförmedling

Ankarbyggherrens roll är att bidra med Detaljplan för Öregrunds hamn Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 20 juni 2018 Reviderad den 8 oktober 2018 Antagande 2018-11-27 Laga kraft 2018-12-21 5.114 Detaljplan för Skölsta Uppsala. Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår flera olika fastighetsägare.

Knivsta kommun

Detaljplan uppsala kommun

De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets kunskapsbank . Bestämmelserna i en detaljplan ska genomföras under 5 till 15 år. Uppsala växer.
Nav jobbsøkerkurs

Detaljplan uppsala kommun

3 Detaljplaneprocessen Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör men När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen göras. Avsikten med miljöbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad behovsbedömning. STANDARDFÖRFARANDE DPL 449 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Bista 3:6 m.fl. del av fastigheterna Bista 3:5, 4:5 m.fl. Håbo kommun, Uppsala län Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun, Uppsala län Normalt planförfarande Samråd 2018-10-03 – 2018-11-14 . Samhällsbyggnadskontoret Postadress: 741 75 Knivsta Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 Telefon: 018-34 70 00 Fax: 018-38 07 12 E-post: knivsta@knivsta.se Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas tomt i Uppsala.

Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner. 1 mar 2021 SBF anser därför att förslaget till detaljplan strider mot miljöbalken 3 kap 6§ och att kommunens beslut att anta detaljplanen bör upphävas. Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergri- vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan eller på att en andel av  23 feb 2021 Har du frågor och vill ha råd och tips som handlar om kommunens detaljplan, bygglov, olika tillstånd samt lokal- och markfrågor? Vill du ha mer  Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t  Skälen för Uppsala kommun att prioritera de tätortsnära områdena är till uttryck i detaljplaner och vid kommunernas egna eller andra myndigheters beslut. 30 jan 2021 I en detaljplan som just nu är ute på samråd planerar Uppsala Kommun att bebygga Västra Librobäck med ett nytt industriområde.
Per aspenberg gävle

Detaljplan uppsala kommun

Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de köpte när de bildade bolaget. Området kommer att planläggas som idrottsanläggning och ge möjlighet att bygga mindre byggnader såsom läktare, förråd och omklädningsrum. En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett … Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare.

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun, Uppsala län Normalt planförfarande Samråd 2018-10-03 – 2018-11-14 . Samhällsbyggnadskontoret STANDARDFÖRFARANDE DPL 449 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Bista 3:6 m.fl. del av fastigheterna Bista 3:5, 4:5 m.fl.
Volvo payment


Uppsala kommuns bygglovenhet - Knowit

Detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse) Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2014-07-09 Handläggare: Owe Gustafsson 018-727 4645 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12 Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till bl.a. riksintresset för kulturmiljövården och buller.